Közérdekű adatok

2017. március 27.

A Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága általános közzétételi listája / Közérdekű adatok

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

I.1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja

Göcseji Múzeum, 8900 Zalaegerszeg, Batthyány u. 2; 92/346-736; 92/511-972; muzeum@zmmi.huwww.gocsejimuzeum.hu.

 

I.2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Ld. A Göcseji Múzeum Szervezeti és Működési szabályzata

 

I.3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcím)

Kaján Imre megyei múzeumigazgató; 92/346-736; 

Dr. Kostyál László megyei múzeumigazgató-helyettes, történeti osztályvezető; 92/346-736; kostyal@zmmi.hu

Straub Péter, a régészeti osztály vezetője; 92/346-736; straub@zmmi.hu 

Molnárné Raposa Irén, a PR osztály vezetője; 92/311-455; irina@zmmi.hu

Varju András, a műtárgyvédelmi és műszaki osztály vezetője; 92/311-455; varju@zmmi.hu

A Göcseji Múzeum gazdasági ügyviteli feladatait a Közművelődési és Közgyűjteményi Gazdasági Ellátó szervezet (KKGESZ) végzi. Vezetője Horváth Károly (vezeto.kkgesz@gmail.com), múzeumi csoportvezetője Horváth Szilvia (horvath.szilvia@zmmi.hu)

 

I.4. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

 

I.5. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv 1. pontban meghatározott adatai

Zala Megyei Intézményfenntartó Központ, 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10; 92/500-700;info.mik@zalamegye.hu

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

II.1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend hatályos és teljes szövege

A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv;

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. tv.

 

II.2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Múzeumi szolgáltatás:

  • kiállítások üzemeltetése: megtekinthetők a nyitvatartási rend szerint, belépés a mindenkori díjszabás alapján
  • múzeumi könyvtár: intézményi szakkönyvtár, látogatható előzetes bejelentkezés alapján, ingyenes
  • múzeumi adattár: kutathatók előzetes bejelentkezés és kutatási engedély alapján, ingyenes
  • múzeumi szakgyűjtemények: kutathatók előzetes bejelentkezés és kutatási engedély alapján, ingyenes

Ld. Könyvtárhasználati szabályzat

II.3. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke, az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az Avtv. 28. §-a szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja

Ld. A nemzeti kulturális örökség miniszterének 20/2002. (X. 4.) NKÖM rendelete a muzeális intézmények nyilvántartási szabályzatáról;

A Kormány 47/2001. (III. 27.) Korm. rendelete a muzeális intézményekben folytatható kutatásokról;

Kutatási szabályzat

 

II.4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Ld. http://www.zmmi.hu/kiadvanyok-gocsej

 

II.5. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

 

II.6. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége

Ld. Kutatási szabályzat

Göcseji Múzeum, PR osztály, Molnárné Raposa Irán osztályvezető; 92/311-455; irina@zmmi.hu; jelentkezés telefonon, e-mailben vagy postai úton.

 

II.7. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

 

III. Gazdálkodási adatok

III.1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója; a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolók

 

III.2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

 

III.3. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – a külön jogszabályban meghatározott értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama

Ld. Közbeszerzések