Közérdekű adatok | Göcseji Múzeum

Közérdekű adatok

A Göcseji Múzeum általános közzétételi listája / Közérdekű adatok

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

I.1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja

Göcseji Múzeum, 8900 Zalaegerszeg, Batthyány u. 2; 92/346-736; 92/511-972; muzeum@gocsejimuzeum.huhttps://gocsejimuzeum.hu.

 

I.2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Ld.  A Göcseji Múzeum Szervezeti és Működési szabályzata - 2021-11-30

 

I.3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcím)

Dr. Kostyál László múzeumigazgató, művészettörténész; 92/346-736; kostyal@gocsejimuzeum.hu

Havasi Bálint múzeumigazgató-helyettes, régész; 92/346-736; balint.havasi@gocsejimuzeum.hu

Csengei Ágota Mindszentyneum tagintézmény-vezető, 92/346-736; csengei.agota@gocsejimuzeum.hu

Simmer Lívia, a Régészeti osztály vezetője; 92/346-736; simmer@gocsejimuzeum.hu

Sümeginé Horváth Anita, Közönségkapcsolati osztály vezetője; 92/314-537; sumegine.anita@gocsejimuzeum.hu

Varju András, a Falumúzeumi és Műszaki osztály vezetője; 92/314-537; varju@gocsejimuzeum.hu

Horváth Imre, a Műtárgyvédelmi osztály vezetője; 92/314-537; imi@gocsejimuzeum.hu

A Göcseji Múzeum gazdasági ügyviteli feladatait a Közművelődési és Közgyűjteményi Gazdasági Ellátó szervezet (KKGESZ) végzi. Vezetője Horváth Károly (vezeto.kkgesz@gmail.com), múzeumi csoportvezetője Horváth Szilvia (horvath.szilvia@gocsejimuzeum.hu)

 

I.4. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

 

I.5. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv 1. pontban meghatározott adatai

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város, 8901 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17–19.

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

II.1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend hatályos és teljes szövege

A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv;

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. tv.

A Göcseji Múzeum Szervezeti és Működési szabályzata - 2021-11-30

 

II.2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Múzeumi szolgáltatás:

  • kiállítások üzemeltetése: megtekinthetők a nyitvatartási rend szerint, belépés a mindenkori díjszabás alapján
  • múzeumi könyvtár: intézményi szakkönyvtár, látogatható előzetes bejelentkezés alapján, ingyenes
  • múzeumi adattár: kutathatók előzetes bejelentkezés és kutatási engedély alapján, ingyenes
  • múzeumi szakgyűjtemények: kutathatók előzetes bejelentkezés és kutatási engedély alapján, ingyenes

Ld.  Könyvtárhasználati szabályzat

II.3. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke, az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az Avtv. 28. §-a szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja

Ld. A nemzeti kulturális örökség miniszterének 20/2002. (X. 4.) NKÖM rendelete a muzeális intézmények nyilvántartási szabályzatáról;

A Kormány 47/2001. (III. 27.) Korm. rendelete a muzeális intézményekben folytatható kutatásokról;

Kutatási szabályzat

 

II.4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Ld. https://gocsejimuzeum.hu/muzeumrol/kiadvanyok

A Göcseji Múzeum jogelődje, a Zala Megyei múzeumok Igazgatósága kiadványai az alábbi közgyűjteményi portálon ingyenesen elérhetők és kereshetők: hungaricana.hu

 

II.5. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

ZMJV ellenőrzési jelentés, 2016.11.30.

ZMJV ellenőrzési jelentés 2019

ZMJV ellenőrzési jegyzőkönyv 2020

Intézkedési terv városi ellenőrzés

ÁSZ jelentés

Intézkedési terv ÁSZ ellenőrzés

Belső ellenőri jelentés 2018-2019 Régészet

Belső ellenőrzési jelentés 2020

Belső ellenőri jelentés Közalkalmazotti státusz váltás 2021

 

II.6. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége

Ld.  Közérdekű adatok megismerési szabályzata

Közérdekű adatok megismerési szabályzatának 1. számú melléklete (Igénylőlap)

Göcseji Múzeum, Titkárság; 92/346-736; fax: 92/511-972; muzeum@gocsejimuzeum.hu

 

II.7. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

2016. évi statisztikai adatszolgáltatás

Statisztika Göcseji Múzeum 2017

Statisztika Göcseji Falumúzeum 2017

Statisztika Göcseji Múzeum 2018

Statisztika Göcseji Falumúzeum 2018

Statisztika Göcseji Múzeum 2019

Statisztika Göcseji Falumúzeum 2019

Statisztika Göcseji Falumúzeum 2020

Statisztika Göcseji Múzeum 2020

 

III. Gazdálkodási adatok

III.1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója; a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolók

2016. évi költségvetési beszámoló

2017. Éves költségvetés

2017. időközi költségvetési jelentés 1-3.

ELŐIRÁNYZATOK EGYEZTETÉSE 2017. I.-VI. hó

Költségvetés beszámoló 2018

Elemi Költségvetés 2019

Elemi költségvetés beszámoló 2019

Elemi költségvetés 2020

Elemi költségvetés 2021

III.2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

 

III.3. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – a külön jogszabályban meghatározott értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama

Ld. Közbeszerzések